Lovastábor Házirend

 

aBudatava 2000 Kft. (továbbiakban: Táboroztató) által szervezett lovastáborokhoz

 

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.

 

A Táborozók számára tilos:

 

 • a Tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • cigarettát, alkoholt, vagy más tiltott eszközt a Táborba hozni! A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a Táborozótól elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a turnus befejeztével.
 • a Tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni, ebbe bele tartozik a szobák takarodó utáni elhagyása is.
 • a foglalkozás közben csoportját a Táborvezető engedélye nélkül elhagyni.
 • a Táborvezető utasítását szándékosan megszegni.
 • más Táborozók, vagy a Táborvezető testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, ami felelősségre vonást eredményez.
 • más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • ékszerviselés sportfoglalkozásokon, biztonsági okból.
 • a szobákban romlandó élelmiszert tárolni.

 

A Táborozó köteles:

 

 • Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt vehet a táborozásban. Ehhez a Táboroztató biztosít, egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek csak alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.
 • a Jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
 • a veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a Táborvezetőnek, illetve felnőttnek.
 • részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét.
 • megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a Tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. 
 • ügyelni a Tábor egész területének (szobák, közös helyiségek, park, stb.) tisztaságára.

 

Értékek felügyelete:

 

 • A Táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy készpénz hozatala megengedett, de a Táborszervezők felelősséget ezekért a tárgyakat csakis abban az esetben vállalnak, amikor ezeket a tárgyakat, a Táborozó letétbe helyezte. Minden más esetben (pl. ha a Táborozó ilyen tárgyat magánál vagy a szobájában tart) ezekért a tárgyakért a Táborvezetők nem vállalnak felelősséget.
 • A tárgyak vagy készpénz letétbe helyezésére, illetve kikérésére a Táborvezetőnél van lehetőség.

 

Élelmiszer:

 

 • A Táborozók napi ötszöri étkezést és innivalót kapnak. Emellett a Tábor területén étterem is üzemel, ezért nyomatékosan kérjük, hogy semmilyen romlandó élelmiszert ne küldjenek a Táborozóval!

 

Betegség vagy más okból történő visszamondás:

 

 • Amennyiben a Táborozó a táborozást megelőzően vagy a táborozás közben beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a Táborozót a legkevesebb veszteség érje, illetve a turnust másik turnusra cserélhesse. A turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód.
 • A turnus díjának maradéktalan visszatérítésére a turnus megkezdését megelőzően három héttel, 75 %-os visszatérítésre a turnus megkezdését megelőzően két héttel, 50 %-os visszatérítésre a turnus megkezdését megelőzően egy héttel van lehetőség.  A turnus kezdete előtti péntektől való lemondás, illetve a turnus kezdetén való meg nem jelenés esetében a Szülő kérheti a turnus részleges (de maximum 50%-os) visszatérítését. Amennyiben a Táborozó a táborozást a turnus megkezdését követően hagyja el, úgy semmilyen visszatérítésre nincs mód. Az esetleges visszatérítés mértékét a helyzettől és időponttól függően a Táborszervezők határozzák meg.
 • Abban az esetben, ha a Tábor kezdete előtt a Táborozó helyét egy másik Táborozó betölti, a teljes tábordíj visszatérítésére van lehetőség.

 

Időjárás okozta elmaradás:

 

 • Általános szabály: legtöbb foglalkozás rossz időben is megtartható, hiszen ehhez táborhelyünkön kellő belső térrel rendelkezünk. A délutáni és esti programok egy része bent is megtartható, egy részük azonban nem. Több napi rossz idő esetén a kinti programokat más – hasonlóan szórakoztató, de fedett térben is megtartható – programokra cseréljük, illetve a lehetőségeknek megfelelően mindent megteszünk, hogy az adott hét legfontosabb programjai ne maradjanak el, és ennek érdekében – amennyiben szükséges – változtatunk az adott turnus előre meghirdetett napirendjén is. A rossz időjárás minden Táborozó és Táborszervező közös ellensége, de sajnos garanciát mi sem vállalhatunk a napsütéses időjárásra, így a Tábor díjának visszatérítésére rossz időjárás miatt nincs mód.
 • A lovasfoglalkozásokat hűvösebb időben, illetve enyhe szitálás esetén is megtartjuk. Ezért kérjük, hogy Táborozóink feltétlenül hozzanak magukkal hosszú nadrágot, illetve széldzsekit vagy esőkabátot. Amennyiben ezt elmulasztják, úgy rossz időben az egészségük megóvása érdekében nem engedjük részt venni a lovas foglalkozásokon. Ez esetben pótlásra nincsen lehetőség.

.

A Házirend megsértése:

 

 • A Házirend többszöri, vagy egyszeri súlyos megsértése esetén a Táborozót a táborozásból kizárjuk és hazaküldjük.
 • A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén a turnus díja részlegesen sem kerül visszatérítésre. A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén fellebbezésnek helye nincs.

 

A Szülőknek lehetőségük van:

 

 • a táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni.
 • kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

 

Egyéb rendelkezések:

 

 • Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben,a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.

 

 

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a Tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.

 

 

A Házirend a Jelentkezési lap részét képezi. A Táborozók és Szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét.